دهه‌ی فجر در روستای مسجدین به لطف آموزگاران دلسوز

دهه‌ی فجر

دهه‌ی فجر در روستای مسجدین

دهه‌ی فجر

دهه‌ی فجر

تصاویر توسط آقای طاقتی احسن (یکی از معلمین دبستان فخر و یکی از مدیران وبسایت شیرین سو)