دانشجویان دانشگاه صنعتی بوعلی در قالب اردوهای جهادی به بازسازی مسجد و دیوار کشی مدرسه روستای مسجدین پرداختند.

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، دانشجویان دانشگاه صنعتی بوعلی در قالب اردوهای جهادی به روستای مسجدین عزیمت کردند تا به بازسازی مسجد و دیوار کشی مدرسه روستا بپردازند.

این گروه با حضور 20 نفر از برادران به کارهای عمرانی مشغول شدند که از اهم اقدامات آنان بازسازی مسجد شامل گچ‌کاری مسجد و دیوارکشی مدرسه بود.

گفتنی است؛ 10 نفر از خواهران این گروه نیز به کارهای فرهنگی در روستا مشغول بودند.

کوکان روستای مسجدین کودکان روستای مسجدین    

کوکان روستای مسجدین بسیجیان دانشگاه بوعلی

روستای مسجدین مسجد

مسجد مدرسه راهنمایی مسجدین

دیوار کشی مدرسه توسط بسیجیان  بسیج دانشگاه بوعلی در مسجدین

منبع: خبرگزاری بسیج