نام : شهید فرزندعلی اسدی

فرزند : احمد اسدی

محل تولد : روستای مسجدین

محل شهادت : فاو

تاریخ شهادت : 18 اسفند 1364

شهید فرزندعلی اسدی

خانواده شهید فرزند علی اسدی از اهالی روستای مسجدین بودند که در اوایل جنگ به روستای فیض آباد فامنین مهاجرت کردند و در این شهر ساکن شدند. شهید فرزند علی نیز از روستای فیض آباد عازم جبهه های جنگ شد. و سرانجام در تاریخ 18 اسفند 1364 در منطقه ی فاو به مقام والای شهادت رسید.